Het Anker

Wie zijn wij?
Onze kerk, ‘Het Anker’, is al sinds de jaren ’70 een samenwerkingsgemeente van de NGK en de CGK. Sinds 2017 trekken we ook op met de vrijgemaakt gemeente de ‘Lichtbron’ hier in Lelystad. De middagdiensten en speciale diensten worden nu afwisselend in één van beide kerken gehouden.

Missie en Visie
We werken samen aan een gemeenschap waarin zichtbaar wordt dat wij gemeente van de Here Jezus Christus zijn. Een gemeente waarin God plezier heeft, waarin mensen groeien in verbondenheid aan elkaar en die in de Lelystadse samenleving licht van haar Heiland verspreidt. Dat wordt heel duidelijk verwoordt in de drijfveer van de gemeente.

Drijfveer
“Wij, de gemeente ‘Het Anker’ in Lelystad, vertrouwen in alles op God de Vader en laten ons door Jezus Christus verbinden en (ver)dragen elkaar door de kracht en liefde van de Heilige Geest om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te eren als gemeente en in ons persoonlijk leven vertrouwen op God, (ver)dragen van elkaar vereren van God, verheugen in elkaar”.

Geschiedenis van ‘Het Anker’
Kerkgemeenschap ‘Het Anker’ kent een bijzondere geschiedenis. In 1967 kwamen de eerste bewoners uit alle streken van Nederland naar Lelystad. In Lelystad was er indertijd geen Christelijk Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk. De bewoners van Lelystad bezochten de kerk in Dronten.

In maart 1969 werd er gestart met CGK diensten in Lelystad, eerst alleen de middagen. Eerwaarde heen G. Visser verzorgde het opbouwwerk en de pastorale zorg, geholpen door de Drontense predikant J. Plantinga. Ook de Lelystadse NGK leden bezochten diensten in Dronten. In februari werd in Lelystad de NGK kerk geïnstutionaliseerd. De pastorale zorg en het opbouwwerk werden verzorgd vanuit Dronten door ds H. Stolk en ds. G. Mul.

Al snel zochten de kerkenraden van de NGK en CGK toenadering. Dit werd ingegeven door de samenwerking van de kerken in Dronten. Er werden op meerder kerkenraads-en gemeente vergaderingen gesproken over samenwerking. In 1972 werd besloten tot samenwerking, en wel tot het houden van alle kerkdiensten gezamenlijk. Dat de samenwerking zo snel van de grond is gekomen komt o.a. door de pioniersmentaliteit van de eerste inwoners van onze stad. Vandaag weten veel leden niet van elkaar om men NGK of CGK is. Op 3 september 1972 werd de eerste gezamenlijke kerkdienst gehouden. Vanaf dat moment zijn alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden en zijn in de loop van de tijd de twee kerken tot één gemeente geïntegreerd. Bij deze start waren er gezamenlijk 141 leden. Vanaf dat moment begon de inzameling van geld voor de “kerkbouw”. Op 4 september 1974 nam de eerwaarde heer G. Visser afscheid van zijn werk als evangelist in dienst van “Deputaten Steunverlening aan kerken in de polders rond het IJsselmeer” van de Chr. Ger. Kerken.

Op 3 juni 1976 werd kerkcentrum ‘Het Anker’ in gebruik genomen. Op 9 september 2012 is aandacht besteed aan de 40-jarige samenwerking van de gemeenten. Het totaal aantal leden op dat moment bedroeg circa 600. In de periode 1980-1990 is onze gemeente gegroeid door de overkomst van veel zussen en broers van de Federatie Hervormde en Gereformeerde Kerk.

Met de Gerf. Kerk Vrijgemaakt zijn sinds 1985 met enige regelmaat gesprekken gevoerd om tot wederzijdse herkenning te komen. In 2014 zijn op initiatief van beide kerkenraden de gesprekken weer opgepakt en zijn uitgemond in een gezamenlijke intentieverklaring die in 2015 is vastgesteld. In september en oktober 2017 is het document “Samen omdat de Heer ons daartoe oproept” aangeboden aan de respectievelijke regio en classis vergaderingen waar met vreugde kennis is genomen van ons voornemen tot nauwer kerkelijk samenleven. Vanaf 1 januari 2018 worden alle middagdiensten samen gehouden, in de oneven maanden in de ‘Lichtbron’ en in de even maanden in ‘Het Anker’.