Commissies

De organistie van de kerk wordt aangestuurd vanuit een kleine kerkenraad. De belangrijke en grote taken en projecten die we als gemeente oppakken en moeten uitvoeren worden uitgevoerd door verschillende commissies.

Commissie eredienst
Bij onze zondagse samenkomsten gebeurt heel veel en zijn veel mensen betrokken. De commissie eredienst is hier voorbereidend en uitvoeren bij betrokken maar denkt ook na over toekomstige veranderingen. Dat houdt onder andere in dat zij betrokken zijn bij de coördinatie van bijzondere diensten rond Pasen en Kerst, de tweede zondag van de maand, etc., maar ook dat zij de kerkenraad gevraagd en ongevraagd adviseert over dit onderwerp.

Media-team
Het media-team is verantwoordelijk voor beeld, geluid, video en beamerpresentatie tijdens de kerkdiensten. De video-opnames van de kerkdiensten zijn tijdens en na de dienst te beluisteren op http://www.kerkomroep.nl/. Voor informatie neemt u contact op via beamergroep@hetankerlelystad.nl.

Zendingscommissie
De taak van de zendingscommissie is om alle gemeenteleden te informeren over zending. In dit kader is het streven om tenminste één keer per jaar in een eredienst speciale aandacht te geven aan zending. Ook heeft de zendings-commissie tot taak om gelden bestemd voor zending in te zamelen. U kunt de zendingscommissie bereiken via zending@hetankerlelystad.nl.

Thuisfront comité Nelis en Bianca
Nelis en Bianca van den Berg zijn als jonggetrouwd stel lid van onze gemeente geworden en daarna in 1995 door Het Anker via Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar Kameroen. Nelis is sinds 2017 Regio Directeur (Associate Director) voor de regio’s Afrika en Eur-Azie. Bianca heeft in de loop der jaren wisselende functies gehad en werkt nu voor de personeelsafdeling strategische planning voor bijbel vertaal werk in Afrika. Ze wonen momenteel in Duitsland. Voor steun aan “Nelis en Bianca” is een vriendenkring actief in het Thuisfront comité, namens “Lelystad” wordt deze vertegenwoordigd door Alex Hijmissen en Gert en Wilma Esenkbrink.
Voor meer informatie kijkt u op: http://www.nelisenbianca.info.

Financiële commissie
Om de financiële huishouding van onze gemeente zo goed mogelijk te kunnen behartigen, heeft de kerkenraad een financiële commissie ingesteld. Deze commissie bereidt de rekening en begroting voor, die na behandeling op de kerkenraad, aan de gemeente worden voorgelegd. Ook de begrotingsbewaking van het lopende jaar is de taak van deze commissie.
Contact: penningmeester@hetankerlelystad.nl.

Beheerscommissie
Bij notariële akte is aan de beheerscommissie de zorg voor en het beheer van het kerkcentrum opgedragen. De leden van de commissie worden benoemd door de kerkenraad. De commissie verricht dit werk in nauw overleg met de kerkenraad en voor wat het financiële aspect betreft eveneens met de financiële commissie. Het gebruik van diverse zalen van het kerkcentrum is er in de eerste plaats ten behoeve van de activiteiten van de eigen gemeente. Daarnaast wordt ook aan anderen gelegenheid geboden tegen vergoeding van deze ruimten gebruik te maken.