ANBI-Status

Onze kerk heeft een ANBI status (Algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn giften aan onze kerk aftrekbaar van de loonbelasting. Vanwege deze ANBI status zijn we verplicht om op onze website verantwoording af te leggen over een aantal onderwerpen.

Algemene gegevens

Naam ANBI:  Nederlands Gereformeerde kerk te Lelystad / Christelijke Gereformeerde Kerk te Lelystad
Telefoonnummer:  0320-221218
RSIN/Fiscaal nr.:  0037.62.312
Website adres:  www.hetankerlelystad.nl
E-mail:  info@hetankerlelystad.nl
Adres:  Karveel 33-01, 8231 PA, Lelystad
Postadres:  Postbus 397, 8200 AJ, Lelystad

De Nederlands Gereformeerde kerk te Lelystad is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde). De Christelijke Gereformeerde Kerk te Lelystad is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De twee oorspronkelijke kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk, zijn inmiddels al vele jaren geïntegreerd tot één gemeente. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en vormen van gemeentewerk gezamenlijk plaatsvinden, als het ware één kerk. We zijn dan ook één gemeente. In de praktijk betekent dit dat kerkenraad, commissies, Bijbelkringen, clubs en andere activiteiten worden uitgevoerd onder de noemer van Kerkgemeenschap Het Anker. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkordes zijn te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks en www.cgk.nl/index.php?kerkorde. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk en Christelijk Gereformeerde Kerk te Lelystad.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Missie en Visie
We werken samen aan een gemeenschap waarin zichtbaar wordt dat wij gemeente van de Here Jezus Christus zijn. Een gemeente waarin God plezier heeft, waarin mensen groeien in verbondenheid aan elkaar en die in de Lelystadse samenleving licht van haar Heiland verspreidt. Dat wordt heel duidelijk verwoordt in de drijfveer van de gemeente.

Drijfveer
“Wij, de gemeente ‘Het Anker’ in Lelystad, vertrouwen in alles op God de Vader en laten ons door Jezus Christus verbinden en (ver)dragen elkaar door de kracht en liefde van de Heilige Geest om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te eren als gemeente en in ons persoonlijk leven vertrouwen op God, (ver)dragen van elkaar vereren van God, verheugen in elkaar”.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link. Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Indien predikant van onze gemeente van Christelijke Gereformeerde huize is wordt de beloning van de predikant mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art.4 bijlage 36(art.50 K.O). Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten: www.cgk.nl/index.php?prediakantstraktementen.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, zendingscommissie etc. Op onze website www.hetankerlelystad.nl vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten over verslagjaar 2020

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie                   : 24-01-2022
Kascontrole kerk uitgevoerd op          : 28-02-2022
Kascontrole diaconie uitgevoerd op : 25-02-2022

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.