kledingadvies

kerkdiensten: 

Onze 'normale' samenkomsten vinden elke zondag plaats om

  • - 's ochtends 09:30 uur
  • - 's avonds 18:30 uur

  • Onze samenkomsten ...
  • ... duren ongeveer één tot anderhalf uur
  • ... zijn voor iedereen toegankelijk - leden zowel als niet leden 

 button kerkdienst luisteren


 Wat kunt u verwachten tijdens of met een kerkdienst (ook wel samenkomsten genoemd) ?

Elke zondag worden er in ons kerkcentrum twee samenkomsten gehouden om onze God en elkaar te ontmoeten. Tijdens onze samenkomsten gebruiken wij de zogenaamde Nieuwe Bijbelvertaling. 

 


A 

Avondmaal - Zes keer per jaar vieren we het avondmaal. Dat is een symbolische maaltijd die onze Heer Jezus heeft ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Mensen die geloven in Jezus als hun Verlosser eten een stukje brood (dit verwijst naar het lichaam van Jezus dat stukgemaakt werd aan het kruis) en drinken een slokje wijn (verbeeldende het bloed van Jezus dat vloeide voor onze redding). Daarmee zeggen wij: Jezus gaf Zijn leven voor ons en betaalde de schuld voor onze zonden. Daardoor mogen wij leven voor God, in vrijheid en vreugde door de bevrijdende kracht van Gods genade. Aan het avondmaal wordt deelgenomen door leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. De mogelijkheid bestaat dat gasten het Avondmaal met ons meevieren. Welkom zijn leden van andere gemeenten die in hun eigen gemeente ook Avondmaal mogen vieren en die geloven dat de Here Jezus Christus voor hun zonden gestorven is en dat Hij hun Verlosser is.

B

Beamer - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

Begroeter - Als u een samenkomst bezoekt krijgt u van één van onze begroeters een mededelingenblad, waarop o.a. staat hoe de samenkomst verloopt.

Belijdenis - "Belijdenis doen", "belijden" is instemmen met de christelijke leer. Je zegt -ja- tegen dat wat in de Bijbel staat (Oude en Nieuwe Testament), je zegt -ja- tegen het feit dat de Apostolische Geloofsbelijdenis (als een samenvatting daarvan) daarmee overeenstemt en je zegt ja tegen het feit dat die leer ook in de kerk verkondigd wordt. Verder beloof je, dat je bij die belijdenis zult blijven en dat je de kracht daarvoor bij God zoekt.

Binnenkomst - bij binnenkomst van de dominee en kerkenraad gaat de gemeente staan. De ouderling van dienst geeft de dominee een hand voordat deze zijn plaats op de preekstoel inneemt. De kerkenraad is verantwoordelijk en met het geven van de hand wordt het vertrouwen in de dominee uitgesproken en de verantwoordelijkheid eigenlijk tijdelijk bij de dominee gelegd.

De ouderling van dienst neemt vervolgens het woord en heet iedereen welkom. Daarbij doet hij ook melding van de bijzonderheden in de gemeente.

C

Collectes - Tijdens de samenkomst worden er altijd twee collectes gehouden. Op het mededelingenblad staat met welk doel de collectes worden gehouden, want de doelen kunnen wekelijks verschillen.

Combo - De begeleiding van het zingen gebeurd met het orgel en/of piano. Daarnaast kennen wij ook samenkomsten waarbij ons combo de begeleiding doet met diverse muziekinstrumenten. In veel gevallen zijn er dan ook gemeenteleden die met een microfoon de zang zingend begeleiden.

D

Samenkomst - De samenkomsten op de zondag zijn heel belangrijk voor ons als gemeente. We spreken dan van ‘samenkomsten’, of ‘erediensten’. Elke zondag worden er in ons kerkcentrum twee samenkomsten gehouden om onze God en elkaar te ontmoeten. De samenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk; leden zowel als niet-leden. Tijdens onze samenkomsten gebruiken wij de zgn. Nieuwe Bijbelvertaling.

Dress-code – de enige dress-code die wij kennen om naar de kerk te komen is: kleding dragen - kleding waarin je je lekker voelt.

Dopen - De doop staat aan het begin van het christelijk leven. Er wordt in uitgebeeld dat God ons onze gebreken en fouten vergeeft en ons adopteert als zijn kinderen, als broers en zussen van Jezus Christus. Het water van de doop symboliseert de frisheid van een nieuw begin - denk aan een badbeurt!

We laten ook onze kinderen dopen, omdat we geloven dat God ook hún Vader wil zijn, ook al kunnen zij daarvoor nog niet bewust kiezen. We stimuleren ze wel om als jong volwassenen hun jawoord aan God te geven. Dat heet belijdenis doen.

Onze vorige predikant, ds. C. T. de Groot, heeft op de website van de Nederlands Gereformeerde kerk te Zeewolde een preek geplaatst met als thema: "Waarom laten wij onze kinderen dopen?"

E

Ere-dienst - De samenkomsten op de zondag zijn heel belangrijk voor ons als gemeente. We spreken dan van ‘samenkomsten’, of ‘erediensten’. Elke zondag worden er in ons kerkcentrum twee samenkomsten gehouden om onze God en elkaar te ontmoeten. De samenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk; leden zowel als niet-leden. Tijdens onze samenkomsten gebruiken wij de zgn. Nieuwe Bijbelvertaling.

Evangelische Liedbundel - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

G

Gebed - Bidden is praten met God. Dat gebeurt tijdens de samenkomst door middel van stil gebed [iedereen bidt voor zich in stilte tot God], door middel van een gebed dat de dominee uitspreekt namens de gemeente of door middel van een gezamenlijk gebed. Dit laatste wordt vaak gedaan aan het einde van het gebed dat de dominee uitspreekt. Dan wordt hardop door alle aanwezigen het “Onze Vader” gebeden.

Geboden, de 10 geboden, de wet – Soms worden de tien geboden gelezen zoals die staan in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Soms wordt ook de samenvatting van de wet gelezen zoals Jezus die woorden sprak [Matteüs 22 verzen 37 – 40]: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten”.

Gezangen - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

Groet - De dominee steekt één hand of twee handen op en spreekt "Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus". Deze woorden komen uit de bijbel waarmee duidelijk gemaakt wordt dat God zelf zijn gemeente tegemoet komt met genade en vrede.

K

Kleding - de enige dress-code die wij kennen om naar de kerk te komen is: kleding dragen - kleding waarin je je lekker voelt.

Kinderen op zondag - Voor de kleinsten is er ’s ochtends crèche tijdens de samenkomst. Er is kinderverteldienst voor de kinderen t/m groep 1; zij moeten na de samenkomst worden opgehaald. Kindernevendienst voor de kinderen van groep 2 t/m 6 (boven). De kinderen van groep 2 en 3 worden na de samenkomst boven opgehaald. De kinderen uit groep 4, 5 en 6 komen tijdens de collecte in de kerkzaal terug.

Koffiedrinken - Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Gasten zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.

L

Lector – het lezen uit de Bijbel gebeurd vaak door één van de gemeenteleden. Degene die de schriftlezing doet wordt Lector genoemd.

Leesdienst -In principe zal elke dienst voorgegaan worden door een dominee [titelafkorting: ds.]. Wij noemen een dominee ook wel predikant - er is geen verschil. Maar het kan voorkomen dat er niet een predikant is die de dienst kan leiden. In die gevallen gaat de samenkomst wel gewoon door, maar zal één van de leden de dienst leiden. Hij zal dan een preek voorlezen van een predikant - tijdens deze dienst [vaak aan het einde daarvan] wordt ook verteld welke predikant de preek heeft gemaakt. Wij noemen deze vorm van samenkomst een 'leesdienst'. In Lelystad zijn drie leden die in voorkomende gevallen een leesdienst leiden. Zij doen dat bij toerbeurt en hoeven geen lid van de kerkenraad te zijn.

Liederen - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

Liturgie - De volgorde waarin de samenkomst verloopt.

M

Mededelingenblad - Als u een samenkomst bezoekt krijgt u van één van onze begroeters een mededelingenblad, waarop o.a. staat hoe de samenkomst verloopt.

Muziekteam - De begeleiding van het zingen gebeurd met het orgel en/of piano. Daarnaast kennen wij ook samenkomsten waarbij ons combo de begeleiding doet met diverse muziekinstrumenten. In veel gevallen zijn er dan ook gemeenteleden die met een microfoon de zang zingend begeleiden.

O

Opwekkingsliederen - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

P

Preek, verkondiging - De preek is eigenlijk een uitleg van de bijbellezing of schriftlezing die gelezen is [vaak door één van de zogenaamde lectoren]. Door de preek spreekt God [door de dominee heen] tot de gemeente. Wij noemen dat de verkondiging. De dominee mag dan namens God de gemeente toespreken, vertroosten, terechtwijzen maar ook  bemoedigen

Psalmen - We zingen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. De liederen worden met een beamer voor in de kerkzaal geprojecteerd.

S

Samenkomst - De samenkomsten op de zondag zijn heel belangrijk voor ons als gemeente. We spreken dan van ‘samenkomsten’, of ‘erediensten’. Elke zondag worden er in ons kerkcentrum twee samenkomsten gehouden om onze God en elkaar te ontmoeten. De samenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk; leden zowel als niet-leden. Tijdens onze samenkomsten gebruiken wij de zogenaamde Nieuwe Bijbelvertaling.

Schriftlezing - In alle samenkomsten worden er één of meer schriftlezingen gedaan door één van de lectoren. Dat betekent dat er een stuk wordt voorgelezen uit de Bijbel, het Woord van God. God maakt zich als het ware via de Bijbel bekend en zo leert de gemeente God beter kennen.

V

Voorspreken slechtzienden - Voor slechtzienden worden de te zingen liederen life ‘voorgesproken’. Achter in de kerk zit een gemeente lid dat tijdens het zingen de liederen als het ware influistert. Dat gebeurt via een microfoon en hoofdtelefoon. Als u van deze dienst gebruik wilt maken kunt u dat voor de samenkomst aangeven aan de begroeter. Onze begroeters weten dan de weg te vinden naar degene die u verder kan helpen.

Votum - De dominee spreekt hierbij woorden uit die we kunnen terugvinden in het bijbelboek Psalmen: ”Onze hulp is in de naam van Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft.(Psalm 124:8; NBG) Die trouw houdt tot in eeuwigheid (Psalm 146:6) en nooit laat varen het werk van Zijn handen” (Psalm 138:8; NBG).

Zegen - Aan het einde van samenkomst geeft de dominee de zegen mee aan de gemeente. Hij strekt daarvoor zijn beide handen uit over de gemeente. De zegen bestaat uit woorden die rechtstreeks uit de bijbel [2 Korinthiërs 13 verzen 12 – 13]: "De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen."

Dat betekent dat je er nooit uitkomt zoals je de kerk in kwam en wordt duidelijk dat de samenkomst voor God niet alleen in een kerkdienst gebeurt maar ook in het dagelijks leven verder gaat. De gemeente wordt de wereld ingestuurd om er ook door de week naar te leven en het evangelie door te geven.

Na de samenkomst krijgt de dominee weer een hand van de ouderling waarna de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer bij de kerkenraad ligt.

Aansluitend is er elke ochtend na de samenkomst voor iedereen koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Zingen - In alle samenkomsten worden liederen gezongen; psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Het zingen wordt vaak begeleid op een kerkorgel, maar ook vaak met andere instrumenten zoals een piano, combo, trompet en/of met een praiseband/zangers.

 


Jacobitisch voorbehoud [Deo Volente, IJs en Wederdienende] - Jacobus 4 verzen 13 - 15: Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen`. 

 

Waar Jacobus zijn lezers toe wil aanmanen, is een houding van afhankelijkheid. Een mens moet niet denken zijn toekomst eigenhandig veilig te kunnen stellen. Een mens bepaalt zijn eigen lot niet, maar is tend iepste afhankelijk. Ook de 21/ste  eeuwse, westerse mens met al z´n mogelijkheden en rijkdommen. Dát wil Jacobus benadrukken - niet leven met de touwtjes in éigen handen, maar leven in een verwachtende en/of dankbare afhankelijkheid.

Kerkdienst Uitgelicht