Geschiedenis & voorgangers 

De Nederlands Gereformeerde kerk te Lelystad is geïnstitueerd op 11 februari 1972, de Christelijke Gereformeerde kerk op 13 januari 1975.

Hoewel beide kerken tot een verschillend landelijk kerkverband behoren, vormen ze in Lelystad samen één gemeente. Al vanaf september 1972 worden de kerkdiensten uitsluitend gezamenlijk gehouden.


voorgangers

  • 1976 - 1980, ds. A. Broersma [CGK]. 
  • 0000 - 1988, ds. G. Roukema [NGK] [Ds. G. Roukema is overleden op 8 maart 2004]
  • 1988 - 1996, ds. J. van Mulligen [CGK]. 
  • 1998 - 2004, ds. C.T. de Groot [NGK]. 
  • 2007 - 2013, ds. Joh. Trommel [CGK]. 
  • sinds 10 oktober 2013 is onze gemeente vacant. 

Geschiedenis Kerkcentrum het Anker Lelystad 

In september 1967 kwamen de eerste bewoners naar Lelystad. In Lelystad was nog geen Christelijke Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk. De leden van deze kerken hoorden bij de kerk van Oostelijk Flevoland en bezochten de kerk in Dronten. De Nederlands Gereformeerde Kerk heette toen nog Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - buiten verband.

Op 9 maart 1969 werd de eerste kerkdienst, uitgaande van de Christe­lijke Gereformeerde Kerk van Dronten,  in Lelystad gehouden. Men beperkte zich eerst tot het houden van middag­diensten, 's morgens ging men nog naar Dronten.

Voor de Chr. Geref. Kerk waren het opbouwwerk en de pastorale zorg in handen van de eerw. heer G. Visser  (lerend ouderling), daartoe aangesteld door de Deputaten Steun Kerken IJssel­meerpol­ders van de Chr. Ger­ef. Kerken. Hij werd daarbij gesteund door de Chr. Geref. Kerk van Dronten en in het bijzonder door ds. J. Plantin­ga.

Op 11 februari 1972 is de Nederlands Gereformeerde Kerk van Lelystad geïnstitueerd. Op 13 februari 1972 werd de eerste kerkdienst van de Ned. Geref.  Kerk in Lelystad gehouden. Voordien werd bij de Ned. Ger­ef. Kerk in Dronten gekerkt. Vanuit  Dronten is, eerst door ds. H. Stolk en later door ds. G. Mul, de pastorale zorg en het opbouwwerk van de Ned. Geref. K­erk in Lelystad verzorgd.

Na de instituering van de Ned. Geref. Kerk van Lelystad hebben de kerken­raden van de Ned. Geref. en de Chr. Geref. Wijk-kerkenraad contact met elkaar gezocht en gevonden, om overleg te voeren tot het komen van samenwerking van deze kerken in Lelystad (deze toenadering vloeide mede voort uit de reeds bestaande samenwerking in Dronten). Na meerdere kerkenraads- en gemeentevergaderingen werd besloten tot samen­werking en wel tot het houden van alle kerkdiensten gezamen­lijk.

Op 3 september 1972 werd de eerste gezamenlijke kerkdienst gehouden. Vanaf dat tijdstip zijn alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden en zijn in de loop van de tijd de twee kerken tot één gemeente geïnte­greerd. Bij deze start waren er gezamenlijk 141 leden.

Vanaf dat moment begon de inzameling van gelden voor de "kerkbouw". Op 4 september 1974 nam de eerw. heer G. Visser afscheid van zijn werk als evangelist in dienst van  "Deputaten Steunverlening aan kerken in de polders rond het IJsselmeer" der Chr. Geref. Kerken. Op 13 februari 1975 is de Christelijke Gereformeerde Kerk van Lelystad geïnstitueerd. Op 30 juli 1975 werd door "bouwpastor" de eerw. heer G. Visser de eerste paal geslagen van wat later "kerkcentrum Het Anker" zou heten.

Op 3 juni 1976 werd kerkcentrum "Het Anker" in gebruik genomen. In 2001 is de hal uitgebreid met extra zalen, en in 2003 is het gehele dak van de kerk vervangen. In 2010 is de koffieruimte opgeknapt.